Tijdelijke actie met 10% kortingscode: FB10


Algemene Voorwaarden Kok Technische DienstverleningArtikel I - Definities

 1. Kok Technische Dienstverlening: de bij de KvK geregistreerde onderneming onder registratie nummer 52709744.
 2. Wederpartij: de natuurlijk- of rechtspersoon, dan wel een ieder die met Kok Technische Dienstverlening een overeenkomst aangaat, wil aangaan alsmede diens rechtsopvolgers.
 3. Overeenkomst; een overeenkomst waarbij de Wederpartij producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst en deze zaken en/of diensten door Kok Technische Dienstverlening worden geleverd of door een derde partij geleverd op basis van een afspraak tussen die derde en de Kok Technische Dienstverlening.

Artikel II - Totstandkoming overeenkomst en levering

 1. Een Overeenkomst tussen Kok Technische Dienstverlening en Wederpartij komt tot stand wanneer Wederpartij een bestelling heeft geplaatst bij Kok Technische Dienstverlening. De Wederpartij ontvangt per email een bevestiging van de Overeenkomst in de vorm van een orderbevestiging.
 2. Kok Technische Dienstverlening zal zich inzetten de Overeenkomst zo spoedig mogelijk uit te voeren. Indien Wederpartij op werkdagen voor 15.00 uur aan alle voorwaarden heeft voldaan die verband houden met de Overeenkomst zal Kok Technische Dienstverlening zich inspannen de Overeenkomst dezelfde dag nog uit te voeren. Bij niet-tijdige levering zal de Wederpartij dit kenbaar maken aan Kok Technische Dienstverlening. Indien Kok Technische Dienstverlening niet aan haar inspanningsverplichting kan voldoen binnen 30 dagen nadat de Wederpartij aan alle voorwaarden die verband houden met de Overeenkomst heeft voldaan heeft de Wederpartij, tenzij anders overeengekomen, het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 3. Kok Technische Dienstverlening heeft voldaan aan haar inspanningsverplichting wanneer het pakket is overgedragen aan de vervoerder.

Artikel III - Vrijwaringen

 1. Onverminderd enige andere rechtsmiddelen die Kok Technische Dienstverleningen heeft, zal Wederpartij Kok Technische Dienstverlening vrijwaren voor aanspraken die op enigerlei wijze verband houden met een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Wederpartij, dan wel een onrechtmatige daad of enig ander handelen en/of nalaten van Wederpartij waaronder begrepen maar niet beperkt tot claims van derde partijen ten aanzien van aangeleverde tekst en/of media die door Wederpartij met behulp van de producten geleverd door Kok Technische Dienstverleningen openbaar wordt gemaakt dan wel claims die voortvloeien uit het gebruik van de producten geleverd door Kok Technische Dienstverlening aan Wederpartij.
 2. Wederpartij vrijwaard Kok Technische Dienstverlening voor vorderingen van derden ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten over het aangeleverde tekst en/of media die door de Wederpartij zijn aangeleverd.

Artikel IV - Aansprakelijkheid

 1. Kok Technische Dienstverlening is in het kader van het totstandkomen en/of uitvoeren van de Overeenkomst slechts aansprakelijk voor directe schade tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst.
 2. Kok Technische Dienstverlening is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Onder gevolgschades wordt in dit verband in ieder geval verstaand: winstderving; gemiste besparingen; schade door bedrijfsstagnatie en/of schade door vertraging in het transport.
 3. Kok Technische Dienstverlening is niet aansprakelijk voor fouten in haar producten die zijn ontstaan door handelen van de Wederpartij waaronder, maar niet beperkt tot, typfouten.

Artikel V - Garanties

 1. De door Kok Technische Dienstverlening te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Kok Technische Dienstverlening kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van drie (3) maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of bij onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk aan Kok Technische Dienstverlening te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Kok Technische Dienstverlening te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Kok Technische Dienstverlening in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Kok Technische Dienstverlening in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Wederpartij daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 8. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Kok Technische Dienstverlening en de door Kok Technische Dienstverlening bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.

Artikel VI - Betalingscondities

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Kok Technische Dienstverlening aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Kok Technische Dienstverlening aangegeven.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Kok Technische Dienstverlening heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Kok Technische Dienstverlening kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Kok Technische Dienstverlening kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Kok Technische Dienstverlening verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Kok Technische Dienstverlening echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel VII - Retourrecht

 1. Wederpartij mag, binnen het bereik van artikel 7:46d, het product binnen zeven (7) werkdagen retourneren zonder opgave van reden. Kok Technische Dienstverlening zal, mits het product binnen de gestelde zeven (7) werkdagen zonder aan de Wederpartij aan te rekenen schade is ontvangen, het factuurbedrag vergoeden. De kosten voor het terugsturen komen voor rekening van de Wederpartij.
 2. Wederpartij doet afstand van het retourrecht bij de aanschaf van een artikel dat op maat wordt gemaakt, zoals beschreven in artikel 7:46d, lid 4.b.1. Onder deze maatproducten wordt in ieder geval verstaan: alle door Kok Technische Dienstverlening gegraveerde producten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: stempels; glazen en ID-bandjes.
 3. Wederpartij doet afstand van het retourrecht bij de aanschaf van een verbruiksartikel, zoals beschreven in artikel 7:46d, lid 4.b.3, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot inkt.

Artikel VIII - Overmacht

 1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in nakoming van de Overeenkomst door Kok Technische Dienstverlening indien er sprake is van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Kok Technische Dienstverlening, storingen in verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
 3. Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de ontbindende partij gehouden is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.
 4. Indien Kok Technische Dienstverlening ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel IX - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, offertes, overeenkomsten en aanbiedingen van Kok Technische Dienstverlening.
 2. Door Wederpartij gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden zijn niet van toepassing op bestellingen, aanbiedingen, offertes en voorstellen van Kok Technische Dienstverlening, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Kok Technische Dienstverlening zijn aanvaard.
 3. Kok Technische Dienstverlening is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzingen. Wederpartij is gebonden aan de algemene voorwaarden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel X - Overige Bepalingen

 1. Indien een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Kok Technische Dienstverlening en Wederpartij verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.
 2. Op de (rechts)verhouding tussen Kok Technische Dienstverlening en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
 3. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet voor zover zij vallen binnen het bereik van artikel 6:236 B.W.


 4. terug naar de shop